Instrukcja eksploatacyjna separatora powietrza ASEP
Zastosowanie:
Separatory powietrza SEP znajdują zastosowanie w układach kotłowych. Jego zastosowanie powoduje sukcesywne usuwanie powietrza będącego w wodzie w postaci pęcherzy i mikropęcherzy. Montuje się je za kotłem gdzie następuje wydzielenie się z wody rozpuszczonego w niej wcześniej powietrza. Mikropęcherze i pęcherze wydzielają się na znajdującym się wewnątrz zbiornika wypełnieniu z pierścieni Białeckiego. Siła wyporu powoduje ich przepływ do górnej części zbiornika gdzie przez króciec odpowietrzający należy je usunąć. Odpowietrzona w separatorze SEP woda wędruje do miejsc w instalacji gdzie absorbuje z niej powietrze by następnie usunąć je znowu w separatorze.

Dane Techniczne:
Separator SEP przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu do 0,6 MPa i temperaturze w zakresie 1-100°C. Pojemność i masa zbiornika określona jest w tabeli poniżej . Czynnikiem roboczym zasadniczo jest woda.

Opis Techniczny:
Konstrukcję separatora stanowi cylindryczny zbiornik zamknięty dwoma dnami wypukłymi. W dnie dolnym znajduje się centrycznie ustawiony króciec spustowy S, natomiast w górnym króciec odpowietrzający. Na płaszczu znajdują się dwa króćce: wlotowy i wylotowy. Oba króćce mogą pełnić funkcję wlotowego jak i wylotowego. Wewnątrz zbiornika znajduje się wkład odgazowywujący złożony z wysokosprawnych pierścieni Białeckiego wykonanych ze stali wysokostopowej 1.4301. Separator wykonany jest ze stali niskowęglowej i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zewnętrznie i wewnętrzne.

Masa Pojemność Wymiary [mm]
[kg] [dm3] DN D L H1 H
ASEP 25 3 - 3,8 1,1 25 108 175 105 210
ASEP 32 10 5,1 32 159 295 130 360
ASEP 40 8,5 - 11,5 5,1 40 159 295 130 360
ASEP 50 9 - 12,5 5,2 50 159 295 130 360
ASEP 65 10 - 14,5 5,5 65 159 295 130 360
ASEP 80 27 - 35 23,7 80 254 405 260 580
ASEP 100 28 - 37 24,1 100 254 405 260 580
ASEP 125 57 - 68 40,9 125 324 464 260 635
ASEP 150 58 - 73 41,7 150 324 464 270 635
ASEP 200-500 Wg indywidualnych projektów

Montaż:
Separator montuje się w pozycji pionowej. Oba boczne króćce mogą być zarówno wlotowymi jak i wylotowymi. Łączy się je z instalacją poprzez spawanie lub połączenia kołnierzowe DN. Spawacz wykonujący połączenie powinien mieć niezbędne kwalifikacje. W króciec S służący do spustu zanieczyszczeń należy wkręcić zawór odcinający. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi zaleca się wykonanie odprowadzenia wody ze spustu rurą i skierować ją przy wylocie pionowo max 100 mm od posadzki, możliwie blisko studzienki spustowej. W króciec górny służący do odpowietrzenia można wkręcić odpowietrznik automatyczny lub wykonać instalację odpowietrzającą zgodnie z zasadami podanymi dla króćca S.

Obsługa:
Okresowo w zależności od potrzeb należy spuszczać odmuliny. Wykonuje się to poprzez otwarcie zaworu spustowego w króćcu spustowym S bez wyłączania instalacji z ruchu. Częstotliwość spuszczania odmulin zależy od stopnia zanieczyszczenia instalacji. Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji zaleca się wykonanie tej czynności po 6 godzinach pracy. Później w zależności od potrzeb co około 6 tygodni lub częściej. Okresowo należy odpowietrzać separator wykorzystując króciec O. Jeśli zainstalowano odpowietrznik automatyczny odpowietrzanie zachodzi samoistnie. Przed każdym sezonem grzewczym należy uzupełnić powłoki malarskie. W razie stwierdzenia perforacji ścianki zbiornika należy skontaktować się z wytwórcą lub z uprawnioną ekipą remontową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.